Claudia Gabriela Gonzalez Davila, Early Childhood Educator